دانشجویان
350،000 تومان
اساتید هیئت علمی
400،000 تومان
دستگاه های دولتی و آزاد
450،000 تومان
ثبت نام بدون مقاله
150،000 تومان
غیر حضوری
250،000 تومان