صفحه اصلی > کمیته علمی
.: کمیته علمی

 

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

 

کمیته علمی ماشین آلات و مکانیزاسیون کشاورزی

استاد

دکتر مرتضی الماسی

استاد

دکتذ علی محمد برقعی استاد

دانشیار

دکتر ارژنگ جوادی دانشیار

دانشیار

دکتر محمد هاشم رحمتی دانشیار

استادیار

 مرتضی شهیدی زاده استادیار

استادیار

 محمد مهران زاده استادیار

استادیار

 احمد شریفی مال واجرد ای استادیار

استادیار

رضا مستوفی سرکاری استادیار

استادیار

 احمد محسنی منش استادیار

 

 کمیته گیاه پزشکی

استادیار

 جمشید حیاتی دانشجویان

دانشیار

 ولی الله بنی عامری دانشیار

دانشیار

 کمیته علمی بخش مهندسی آب

دانشیار

 دکتر عبدالمجید لیاقت

استاد

دکتر ابراهیم پذیر استاد

استاد

دکتر محمود کاشفی پور استاد

استادیار

 دکتر نجف هدایت استادیار

استادیار

 دکتر محمود مشهد استادیار

استادیار

دکتر حسن کیامنش استادیار

استادیار

دکتر امیر عباس کمان به دست استادیار

استادیار

دکتر علی افروز استادیار

استادیار

 دکتر منصور معیری استادیار

دانشیار

دکتر احسان دریک بند

استادیار

 استادیار دکتر ابراهیم روحانی استادیار

استادیار

دکتر محمدرضا قلمبران استادیار

استادیار

دکتر خلیل عالمی سعید استادیار

استادیار

 دکتر محمود توحیدی استادیار

استادیار

 دکتر مهدی صادقی استادیار

استادیار

 دکتر به نام حبیبی خانبانی استادیار

استادیار

 دکتر سید علی فاضل زاده دزفولی استادیار

استادیار

 دکترفرزاد صبا زاده استادیار

 

علوم خاک

استاد

دکتر عبدالرحمان برزگر استاد

استادیار

دکتر عبدالله امیر یوسفی استادیار

استادیار

 دکتر شهرام گودرزی استادیار

استاد

 دکتر رضا غازان جانی استاد

استادیار

دکتر مختار داشادی استادیار