محورهای کنفرانس:

محورهای آبیاری زهکشی و منابع آب:

-مدیریت مصرف و کاهش مصرف آب و ارتقای بهره وری آب در کشاورزی

-استفاده ایمن از پساب و کاهش ریسک آن در تولید محصول سالم

-پایش کمی و کیفی پساب بازیافتی

-کشاورزی پایدار و سازگاری کشاورزی باتغییرات اقلیمی و کم آبی

-فناوری های نوین در آبیاری زهکشی مهندسی در مدیریت منابع آب

-مدیریت،بهره وری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی

-سایر زمینه های پژوهشی کاربردی مرتبط با آبیاری زهکشی مهندسی و منابع آب

محور های گیاهپزشکی:

-مدیریت و کنترل عوامل خسارت زا گیاهی

-کنترل بیولوژیک آفت و بیماریها

-روشهای نوین در کنترل بیولوژیک عوامل خسارت زا گیاهی

-کشاورزی پایدار و مدیریت آفات و بیماریها

-مدیریت مصرف آفت کش ها

و سایر زمینه های پژوهشی کاربردی مرتبط

محورهای صنایع غذایی:

-کاهش و بازیافت پسماندها و ضایعات صنعت غذا

-سلامت بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی

-امنیت و ایمنی مواد غذایی

-بهینه سازی فرایند های پس از برداشت محصولات کشاورزی و باغی

-غنی سازی مواد غذایی

-میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی در صنایع غذایی

-سلامت بهداشت و کنترول کیفیت مواد غذایی

-فرمولاسیون مواد غذایی

-صنایع فراورده های گوشتی

-صنایع فراورده های غلات

-صنایع فراورده های لبنی

-بسته بندی مواد غذایی

و سایر زمینه های پژوهشی کاربردی مرتبط با صنایع

محور های علوم خاک:

-مدیریت پایدار خاک

-کنترل و کاهش آلودگی خاک و آب

-نقش تغزیه خاک و گیاهان در تولید محصول سالم

-فزیک و روابط آب وخاک وگیاه

و سایر زمینه های پژوهشی کاربردی مرتبط با علوم خاک

محور های مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی:

-توان،ماشین،طراحی و ساخت

-رابطه ماشین وخاک

-خاک و رزی حفاظتی

-کشاورزی دقیق و سامانه هوشمند

-فناوری نوین در سامانه های پس از برداشت و صنایع غذایی

-مهندسی انرژی،پایداری و محیط زیست

-مهندسی پسماند و تکنولوژی بازیافت

-مدیریت و تحلیل سامانه در صنایع کشاورزی

و سایر زمینه های پژوهشی کاربردی مرتبط بامکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی…

محور های زراعت و باغبانی:

تولید محصولات زراعی،دارویی و باغی ارگانیک

نظام های زراعی و باغی(زراعت و باغبانی ارگانیک و کشاورزی پایدار)

روش های نوین در تولید محصولات زراعی و باغی

مدیریت و کنترل علف های هرز

به نژادی گیاهان زراعی و باغی

سیستم های تولید زراعی و باغی ارگانیک و کم نهاده

زراعت اکولوژی و فیزیولوژی گیاهان زراعی و باغی

مدیریت تولید محصولات گلخانه ای

زیست فناوری گیاهان زراعی و باغی

و سایر موضوعات مرتبط …