کمیته علمی کنفرانس


دکتر ابوطالب هزارجریبی

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


دکتر احمد شریفی مالواجردی

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی


دکتر امیر احمد دهقانی

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان


دکتر خلیل قربانی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مهندسی آب و خاک


دکتر عبدالرضا ظهیری

مهندسی آب،سازه های آبی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


دکتر علی اصغری

مکانیک ماشینهای کشاورزی،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


دکتر علیرضا حسن اقلی

هيأت علمي ستاد مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي


دکتر علیرضا کیانی

پژوهشگر برتر.مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان


دکتر فریبرز عباسی

رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی


دکتر محمود صفری

عضو هیئت علمی،موئسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی


دکتر محمد مهران زاده

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول


دکتر مرتضی شهیدزاده

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی


دکتر نادر حیدری

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی


دکتر هومن شریف نسب

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی


دکترعادل واحدی

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی


دکترقاسم زارعی

رئیس بخش تحقیقات مهندسی گلخانه موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی


دکترعباس رضایی اصل

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی


دکتر علی حاجی احمد

مشاور ناوگان حمل و نقل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران


دکتر مهدی مفتاح هلقی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


دكتر ارژنگ جوادی

قائم مقام معاونت پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی


دکتر سید مهدی جعفری

عضو هیأت علمی دانشکده صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی


دکتر ابولفضل گلشن تفتی

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی


دکتر اصلان عزیزی

عضو هيات علمي موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزی


دکتر بهجت تاج الدین

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی


مهندس رضا فامیل مومن

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی


دکتر عادل میرمجیدی

 

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

 


دکترمحمد هاشم رحمتي

عضو هیئت علمی(دانشیار)دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


دکتر محمد قربانی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


دکتر مرتضی خمیری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


دکتر هما بهمدی

عضو هیئت‌علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی


دکتر یحیی مقصودلو

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


دکترفروغ شواخی

عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی


دکتر محسن آزادبخت

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


دکتر عاطفه امیری 

مدرس دانشگاه تهران


دکتر احمد عباس زاده مایوان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


دکتر احمد تقی زاده علی سرایی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


دکتر فوژان بدیعی


دکتر اسماعیل دردی پور

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


دکتر حسین بشارتی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


دکتر عبدالامیر یوسفی

دانشگاه ازاداسلامی واحد دزفول


دکتر فرهاد خرمالی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


دکتر قربانعلی روشنی

رئیس موئسسه تحقیقات پنبه کشور


دکتر مجتبی بارانی مطلق

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


دکتر محمد مهدی طهرانی

موسسه تحقیقات خاک و آب گرگان


دکتر هادی اسدی رحمانی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


دکتر جعفر محقق نیشابوری

موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور


دکتر علی افشاری

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان


دکتر کامران رهنما

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان


دکتر احمد حیدری

موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور


دکتر عبد الرحمان برزگر


دکتر حمید یزدانیان


دکتر محمد حسن سرایلو


دکتر محمد هادی پهلوانی


دکتر محمدرضا مهرور

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر


دکتر کامبیز مشایخی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


دکتر عظیم قاسم نژاد

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


دکتر عباسعلی نوری نیا

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


دکتر رحیم محمدیان

موسسه تحقیقاتی چقندر قند


دکتر دکتر فریال وارسته اکبرپور

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


دکتر جاوید قره خلو

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


دکتر بیامین ترابی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


دکتر پگاه صیادامین

مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی-گرایش میوه کاری دانشگاه فردوسی مشهد


دکتر حمید خیرالدین

هیئت علمی دانشگاه سمنان


دکتر کیانوش خسروی دارانی

عضو هیئت علمی گروه تحقیقات صنایع غذایی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی


دكتر امیرمحمد مرتضویان

دانشکده علوم تغذیه و صنایع دانشگاه شهید بهشتی


دکتر زهرا بیگ محمدی

عضو کمیته تخصصی دانشگاه تربیت مدرس


دکتر سارا سهراب وندی

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


دکتر محمد یار حسینی

هیئت علمی صنایع غذایی دانشگاه ایلام


دکتر مهرداد محمدی

دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه شهید بهشتی


دکتر سمیرا برنجی اردستانی

ﮔﺮوه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ داﻧﺸﮑﺪۀ ﮐﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس


دکتر مصطفی سلطانی

دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه ازاد واحد علوم تحقیقات


دکتر سولماز صارم نژاد

ﮔﺮوه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ دانشگاه ازاد واحد علوم دارویی تهران


دکتر مریم قادری

دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز


دکترمیترا میر عبد الباقی

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر


دکتر حسن حاج نجاری

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر


دکتر محبوبه جلالی

دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان


دکتر آیت محمد رزداری

گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه شهرکرد


دکتر اسدا… اکرم

مدیر گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران


دكتر محمدحسين عباسپور فرد

دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد


دكتر محمودرضا گلزاریان

دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد


دکتر سید رضا حسن بیگی بیدگلی

هیئت علمی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران


دکتر علی ماشاءاله کرمانی

هیئت علمی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران


دکتر محمد حسین کیانمهر

هیئت علمی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران


دکتر شهرام نوروزیه

موسسه تحقیقات پنبه کشور


دکتر سیدعلی دریجانی

عضو هیأت علمی اقتصاد و مدیریت تولید کشاورزی، دانشگاه پیام نور مرکز کرمان


دکتر محمد رضا علیزاده

 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج


دکتر مرتضی الماسی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران


دکتر علیمحمد برقعی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران


دکتر علی قادری

 ناظر پروژه خدمات و محیط زیست شهري